Reizen Thor

Algemene Reisvoorwaarden

Bekijk hier de Algemene Reisvoorwaarden voor pakketreisovereenkomsten

Algemene Reisvoorwaarden

Bijzondere Reisvoorwaarden Reizen Thor BVBA

Prijs

De gepubliceerde prijzen werden ter goeder trouw berekend volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen per 1 oktober van het voorafgaande jaar waarop de reisbrochure betrekking heeft. De prijzen omvatten het vervoer zoals voorzien in het programma, wegentaksen, verblijfstaksen, btw en zijn berekend per persoon op basis van een dubbele kamer en volpension vanaf het middagmaal van de eerste dag tot en met het middagmaal van de laatste dag exclusief dranken (tenzij anders vermeld). Niet inbegrepen zijn: dranken (tenzij anders vermeld) persoonlijke uitgaven, vrijblijvende fooien, ingangen en boottochten... waarbij 'facultatief' vermeld staat, de kosten voor paspoorten, visa, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld bij de prijs van de betreffende reis.

Inschrijving en betaling van de reissom

Het voorschot te betalen bij het onder-tekenen van de bestelbon wordt als volgt bepaald volgens de duur en type reis

De inschrijving van een reis impliceert de kennisneming en het aanvaar-den door de reiziger van de algemene en bijzondere voorwaarden. Bij effectieve inschrijving (hetzij via telefonische mededeling, via e-mail of via onze website) wordt binnen de 14 dagen de wettelijk verplichte bestelbon ondertekend door beide partijen, reiziger en organisator: ter plaatse in ons kantoor, via e-mail, of via de post. Pas dan is de inschrijving in orde en is er een overeenkomst.
Alle betalingen kunnen ofwel via overschrijving op rek nr BE 47 3800 2201 0280, ofwel contant (max. wettelijke toegestane bedrag) in ons kantoor uitgevoerd worden. Het saldo van de reis geschiedt ten laatste 14 dagen voor vertrek.

Informatie door de reiziger

De persoon/reiziger die de pakketovereenkomst afsluit zorgt ervoor dat zijn persoonlijke documenten in orde zijn (o.a. identiteitskaart, interna-tionaal paspoort, …) en verstrekt aan de organisator alle persoonlijke informatie die noodzakelijk is en opgelegd wordt door de buitenlandse autoriteiten van de landen die doorkruist worden en door het land van de reisbestemming. De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten en/of de niet-naleving van de verplichtingen van de reiziger. Bijzondere wensen van de reiziger die noodzakelijk zijn voor zijn gezondheid (zoals bv. dieetwensen, …) dienen op voorhand te worden medegedeeld. Dit wordt door de organisator aan de hotels doorgegeven, maar de organisator kan niet ter verantwoording worden geroepen als het hotel de dieetwens niet kan garanderen of involgen. Reizigers met een chronische ziekte, hart- en nierproblemen, bloedziektes, … kunnen onder gesloten omslag aan de organisator een medisch rapport overhandigen, liefst opgesteld in het Engels, en geeft daarmee de toestemming dat - in een noodgeval - de omslag geopend mag worden door een bevoegde per-soon of arts. Indien de reiziger een voorwaarde of specifieke wens heeft die essentieel is voor hem/haar om de reis te maken, dan moet hij dit voorafgaandelijk vermelden. Indien de organisator hieraan niet kan beantwoorden, dan wordt de reisovereenkomst niet afgesloten.

Wijzigingen door de organisator voor de afreis en/of tijdens de reis

Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator zich het recht voor om in het belang van de reis en van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of een waardevermindering tot gevolg hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om in een laat stadium of zelfs tijdens de reis bij noodzaak één of meerdere hotelwijzigingen door te voeren, of dagindelingen te wijzigen. Uiteraard wordt in dit geval altijd gestreefd naar gelijkwaardige accommodatie. Indien bepaalde bezoeken of punten in het programma door onvoorziene omstandigheden niet kunnen doorgaan heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

Annulering door de organisator voor afreis

Het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis is 20. Indien dit aantal niet gehaald wordt, beslist uitsluitend de organisator of de reis al dan niet zal plaatsvinden. De reiziger wordt mini-mum 4 weken voor afreis ingelicht. In dit geval betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk 14 dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Annulering door de reiziger voor afreis

De reiziger kan ten allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator, conform de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Annulerings- en/of bijstandsverzekering: Reizen Thor biedt de tijdelijke contracten aan van Allianz Global Assistance (6% van de reissom). De klant ontvangt pre-contractueel het informatiedocument (IPID) om na te gaan of de waar-borgen passend zijn voor zijn behoeften. De algemene voorwaarden van de verschillende contracten zijn ter beschikking in het reiskantoor of op onze website. Als de reiziger zijn reis annuleert, kan de betaalde verzekeringspremie nooit gerecupereerd worden. De annuleringsvoorwaarden, zijn forfaitair als volgt bepaald en brengen volgende kosten met zich mee.

Bagage

De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van bagagegeld, souvenirs of waardevolle voorwerpen.

Verzekering

Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Buiten de autocar is iedereen zijn eigen verzekeraar. Deze risico's kunt u laten dek-ken door een annulatie- en bijstandsverzekering (6% van de reissom).

Aansprakelijkheid van de organisator

De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen in geval van overmacht, defect…. Afwijkingen inzake inrichting of comfort op de autocar geven geen recht tot annulering. Alle gegevens in de brochure werden ter goeder trouw verzameld. De organisator is bijgevolg niet aansprakelijk voor vergissingen of foutief verkregen informatie, en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten in de brochure.

Klachten

De reiziger dient, op een bewijskrachtige manier, de begeleider/gids van de groep en/of de reisorganisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de reisovereenkomst. Klachten die niet ter plaatse geregeld kunnen worden, moeten bij thuiskomst binnen de 24 uur schriftelijk aan de organisator gemeld worden. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden is alleen de rechtbank van Oostende bevoegd.

Diversen

Garantiefonds Reizen

Conform de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizen-wet) en het Koninklijk besluit van 29 mei 2018 is REIZEN THOR BVBA door het Garantiefonds Reizen verzekerd om in geval van insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel Tel 02/240.68.00 ‐ info@gfg.be ‐ www.gfg.be

Rekening ING BE47 3800 2201 0280